Thứ 4, ngày 1 tháng 6 năm 2016
Châm ngôn hay về sách


gioi-thieu-sach-moi

tinhhb

tphb

 

Hàng trong giỏ

VirtueMart
Giỏ của bạn chưa có hàng.

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterKhách thăm trong ngày2505

Sơ đồ tổ chức công ty

Danh sách HĐTQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát

I. Hội đồng quản trị.

STT

Họ và tên

Giới thiệu

1

Nguyễn Minh Tân

tan

Sinh năm 1959, Cử nhân Toán đại học sư phạm I Hà Nội, Cao cấp chính trị - Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty. ĐT: 0915.010.133

2

Phạm Duy Đông

dong

Sinh năm 1963, Cử nhân tin học, ủy viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty.  ĐT: 0912.360.083

3

Ngô Quyền

quyen

Sinh năm 1966, Cử nhân kinh tế, ủy viên HĐQT, kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng Kế toán - Hành chính. ĐT: 0915.223.871

4

Hoàng Đình Thuấn

thuan

Sinh năm 1957, Cử nhân kinh tế, ủy viên HĐQT. ĐT: 0915.676.649

5

Phạm Thanh Mai

Pham_thanh_mai

Sinh năm 1955, Cao đẳng sư phạm, ủy viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh. ĐT: 0912.542.595

 

II. Ban giám đốc.

1/ Nguyễn Minh Tân - Sinh năm 1959, Cử nhân Toán đại học sư phạm I Hà Nội, Cao cấp chính trị - Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty.

2/ Phạm Duy Đông - Sinh năm 1963, Cử nhân tin học, ủy viên HĐQT, phó giám đốc Công ty.

3/ Ngô Quyền - Sinh năm 1966, Cử nhân kinh tế, ủy viên HĐQT, kế toán trưởng, kiêm trưởng phòng Kế toán - Hành chính.

III. Ban Kiểm soát.

STT

Họ và tên

Giới thiệu

1

Nguyễn Minh Hải

Nguyen_minh_hai

Sinh năm 1977, Cử nhân kế toán, Trưởng Ban kiểm soát.                   ĐT: 0904.65.68.69

2

Lê Thị Thu Hà

le_thi_thu_ha

Sinh năm 1967, Cử nhân kinh tế, ủy viên BKS.                                      ĐT: 0904.073.380

3

Quách Thị Han

Quach_thi_han-_uy_vien_BKS

Sinh năm 1964, Cử nhân sư phạm, ủy viên BKS.                                      ĐT: 0915.686.608


Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty

Đại hội đồng cổ đông
Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết và là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt các cổ đông sẽ thông qua báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo
Hội đồng quản trị
Là cơ quan quản lý Công ty, có tồn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.
Ban kiểm soát
Là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra. Ban kiểm sốt có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm sốt hoạt động độc lập với HĐQT và Ban Giám đốc.
Ban Giám đốc
Ban Giám đốc là người điều hành và có quyền quyết định cao nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Các Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Giám đốc ủy quyền và phân công theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.
Khối tham mưu:
Gồm các phòng, ban có chức năng tham mưu và giúp việc cho Ban Giám đốc, trực tiếp điều hành theo chức năng chuyên môn và chỉ đạo của Ban Giám đốc. Khối tham mưu của Công ty gồm Phòng Kế toán – Hành chính, Phòng Kế hoạch – Kinh doanh với chức năng được quy định như sau:
Phòng Kế toán - hành chính:
Bộ phận Tổ chức – hành chính
Bộ phận Tổ chức – Hành chính là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ban giám đốc Công ty trong các vấn đề liên quan đến nhân sự, tư tưởng cán bộ, các công tác đảng, công tác chính trị và pháp chế của Công ty;
Tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc thực hiện công tác tổ chức: Xây dựng mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thành viên của Công ty;
Tham mưu và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tuyển dụng người quản lý, người lao động. Trực tiếp thực hiện công tác đào tạo và tái đào tạo; Phân công điều động nhân sự; Đánh giá nhận xét kết quả năng lực công tác của người quản lý và người lao động;
Tham mưu và trực tiếp đảm bảo chế độ chính sách đãi ngộ cho người quản lý và người lao động;
Tham mưu thực hiện công tác Đảng, Đồn thể, chính trị xã hội; Trực tiếp thực hiện công tác pháp chế, thanh tra, kiểm tra nhân sự và giải quyết các vấn đề liên quan đến tố tụng.
- Bộ phận Tài chính – Kế toán:
Bộ phận Tài chính – kế toán là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ban giám đốc Công ty trong việc quản lý tài sản, nguồn vốn, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty;
Chịu trách nhiệm trước BGĐ, HĐQT, ĐHĐCĐ và pháp luật nhà nước về quản lý tài sản, nguồn vốn và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
Tham mưu và trực tiếp chỉ đạo hệ thống tài chính, các cán bộ liên quan đến kinh tế và tài chính và quản lý các nguồn vốn kinh doanh. Tham mưu giúp việc trong việc điều hành xác định các kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty;
Tham mưu cho BGĐ Công ty trong việc thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, phân phối kết quả kinh doanh, trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
Phòng Kế hoạch – Kinh doanh
Phòng Kế hoạch là trung tâm tham mưu, giúp việc cho Ban giám đốc Công ty trong việc điều hành các hoạt động thường ngày của Công ty;
Tham mưu giúp việc BGĐ Công ty trong việc xây dựng chiến lược phát triển, các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn;
Tham mưu giúp việc cho BGĐ Công ty trong việc điều hành, kiểm tra và tổng kết đánh giá các công tác sản xuất kinh doanh theo mục tiêu kế hoạch đã được phê duyệt;
Tham mưu và giúp việc trong công tác Quản lý bán hàng, xây dựng thương hiệu
Chuẩn bị các báo cáo thông tin liên quan đến thống kê kế hoạch cho các cơ quan chức năng của nhà nước theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công ty.
Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đến từng nhà sách, từng đối tác khách hàng, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo phát triển kế hoạch kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận.

Đại hội đồng cổ đông: Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết và là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt các cổ đông sẽ thông qua báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo

Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty, có tồn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.

Ban kiểm soát: Là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra. Ban kiểm sốt có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm sốt hoạt động độc lập với HĐQT và Ban Giám đốc.

Ban Giám đốc: là người điều hành và có quyền quyết định cao nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Các Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Giám đốc ủy quyền và phân công theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Khối tham mưu: Gồm các phòng, ban có chức năng tham mưu và giúp việc cho Ban Giám đốc, trực tiếp điều hành theo chức năng chuyên môn và chỉ đạo của Ban Giám đốc. Khối tham mưu của Công ty gồm

 

+ Phòng Tổ chức – hành chính

 • Phòng Tổ chức – Hành chính là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ban giám đốc Công ty trong các vấn đề liên quan đến nhân sự, tư tưởng cán bộ, các công tác đảng, công tác chính trị và pháp chế của Công ty;
 • Tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc thực hiện công tác tổ chức: Xây dựng mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thành viên của Công ty;
 • Tham mưu và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tuyển dụng người quản lý, người lao động. Trực tiếp thực hiện công tác đào tạo và tái đào tạo; Phân công điều động nhân sự; Đánh giá nhận xét kết quả năng lực công tác của người quản lý và người lao động;
 • Tham mưu và trực tiếp đảm bảo chế độ chính sách đãi ngộ cho người quản lý và người lao động;
 • Tham mưu thực hiện công tác Đảng, Đồn thể, chính trị xã hội; Trực tiếp thực hiện công tác pháp chế, thanh tra, kiểm tra nhân sự và giải quyết các vấn đề liên quan đến tố tụng

+ Phòng Tài chính – Kế toán: 

 • Phòng Tài chính – kế toán là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ban giám đốc Công ty trong việc quản lý tài sản, nguồn vốn, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty;
 • Chịu trách nhiệm trước BGĐ, HĐQT, ĐHĐCĐ và pháp luật nhà nước về quản lý tài sản, nguồn vốn và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
 • Tham mưu và trực tiếp chỉ đạo hệ thống tài chính, các cán bộ liên quan đến kinh tế và tài chính và quản lý các nguồn vốn kinh doanh. Tham mưu giúp việc trong việc điều hành xác định các kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty;
 • Tham mưu cho BGĐ Công ty trong việc thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, phân phối kết quả kinh doanh, trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty

+ Phòng Kế hoạch – Kinh doanh

 • Phòng Kế hoạch là trung tâm tham mưu, giúp việc cho Ban giám đốc Công ty trong việc điều hành các hoạt động thường ngày của Công ty;
 • Tham mưu giúp việc BGĐ Công ty trong việc xây dựng chiến lược phát triển, các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn;
 • Tham mưu giúp việc cho BGĐ Công ty trong việc điều hành, kiểm tra và tổng kết đánh giá các công tác sản xuất kinh doanh theo mục tiêu kế hoạch đã được phê duyệt;
 • Tham mưu và giúp việc trong công tác Quản lý bán hàng, xây dựng thương hiệu
 • Chuẩn bị các báo cáo thông tin liên quan đến thống kê kế hoạch cho các cơ quan chức năng của nhà nước theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công ty.
 • Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đến từng nhà sách, từng đối tác khách hàng, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo phát triển kế hoạch kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận.

Người lao động trong công ty

Tổng số lao động tại thời điểm 31/12/2009 là 23 người, trong đó:

 • 13 lao động nam và 10 lao động nữ.
 • Lao động quản lý doanh nghiệp: 04 người (trong đó có 01 cán bộ quản lý từ cấp trưởng phó phòng trở lên)

a. Phân loại theo trình độ lao động

Phân loại

Số lượng

(người)

Tỷ trọng (%)

Trình độ trên đại họcTrình độ đại học, cao đẳng

13

56,6 %

Trình độ trung cấp

4

17,4 %

Công nhân kỹ thuật

3

13 %

Lao động phổ thông

3

13 %

Tổng

23

100%

 

b. Phân loại theo trình độ lao động

Phân loại

Số lượng

(người)

Tỷ trọng (%)

Số LĐ ký hợp đồng không xác định thời hạn

20

87 %

Số lao động ký hợp đồng có thời hạn từ 1 đến 3 nămSố lao động ký hợp đồng mùa vụ theo công việc dưới 1 năm và lao động học nghề và thử việc

3

13 %

Tổng

23

100%

 

Tình hình thu nhập của công nhân viên

Chỉ tiêu

Năm 2008

(01/01/2008 – 31/03/2009)

Năm 2009

(01/04/2009 – 31/12/2009)

Tổng quỹ lương (VNĐ)

842.015.000

919.040.000

Tiền thưởng (VNĐ)

79.384.000

67.606.000

Tổng thu nhập (VNĐ)

921.399.000

986.646.000

Tiền lương bình quân (VNĐ)

76.783.000

82.220.000

Thu nhập bình quân (đ/người/tháng)

3.600.000

3.500.000

Lao động bình quân

Trong đó:

- CBCNV trong Công ty (người)

- Lao động thuê ngoài (người)

21


19

2

23


20

3

Bấm vào đây để xem và tải về Danh sách cán bộ, nhân viên Công ty CP Sách - TBTH Hòa Bình (tính đến 15.06.2010)

 

 

fp

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm sản phẩm nào?

Các kết quả

BoGD

SoGD_hoabinh

nxbgd.vn

lienheqc

© 2010 - Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hòa Bình (BSECO)
Giấy phép thiết lập Website số ... /GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày ... / ... / 2010.
Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Nguyễn Minh Tân
Email: cty.sach.hb@gmail.com - Điện thoại: 0218.2.211.118 - Fax: 0218.3.856.806
Ghi rõ nguồn "BSECO" khi phát hành lại thông tin từ website này